กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย
นายพล เชื้อทหาร
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย

ข้อมูลผู้บริหาร บุคลากร แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารทรัพยากรบุคคล การประเมินความเสี่ยง เจตจำนงสุจริต เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดฯ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ facebook หน่วยงาน มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 2566 การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

แผน ปภ.

กลุ่ม
แผนภัยแล้งจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2566
ดาวน์โหลด :
แผนภัยแล้ง2566.pdf ( 3.03 MB ) ( ดาวน์โหลด 14 ครั้ง)
คำสั่งภัยแล้ง2566.pdf ( 2.72 MB ) ( ดาวน์โหลด 6 ครั้ง)
ประกาศห้ามเผา
ดาวน์โหลด :
ประกาศห้ามเผา66.pdf ( 0.74 MB ) ( ดาวน์โหลด 17 ครั้ง)
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2564 - 2570
แผนเผชิญเหตุอุทกภัย 2565
ดาวน์โหลด :
แผนเผชิญเหตุอุทกภัย.pdf ( 1.01 MB ) ( ดาวน์โหลด 7 ครั้ง)
แผนเผชิญเหตุภัยแล้ว 2565
ดาวน์โหลด :


1 2 3

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 440 ครั้ง