กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย
นายพล เชื้อทหาร
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย

ข้อมูลผู้บริหาร บุคลากร แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารทรัพยากรบุคคล การประเมินความเสี่ยง เจตจำนงสุจริต เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดฯ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ facebook หน่วยงาน มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 2566 การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2566

กลุ่ม
.. 2 3 4 5 6 ..
13/3/2566
วันที่ 13มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายพล เชื้อทหาร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 โดยมีนายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ห้องประชุมกงไกรลาศ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
10/3/2566
ตามที่จังหวัดสุโขทัยได้ยก ระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน pm 2.5 นายพล เชื้อทหาร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย .จ.สุโขทัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ ดำเนินการร่วมกับ เทศบาลตำบลกลางดง โดยได้ฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อลดค่าฝุ่นละอองและเพิ่มความชื้นในอากาศ แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก สนับสนุนยานยนต์ฉีดพ่นหมอกน้ำระยะไกล (LUF 60) ร่วมกับรถบรรทุกน้ำทต.กลางดง ฉีดพ่นละอองน้ำ ในพื้นที่ ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ได้ดำเนินการฉีดล้างถนน ทุกอำเภออย่างสม่ำเสมอ
8/3/2566
วันที่ 8 มีนาคม 2566 นายพล เชื้อทหาร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นางสาวสุภัชชญา ใจเพชร ผู้ช่วย หน.ปภ.จ.สุโขทัย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การบริการภาครัฐ และการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ของจังหวัดสุโขทัยสู่ความเป็นเลิศ" โดยมี อาจารย์สถาพร พงษ์นาค เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมศรีนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
8/3/2566
วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายพล เชื้อทหาร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย และนางสาวสุภัชชญา ใจเพชร ผู้ช่วย หน.ปภ.จ.สุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ , ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ และฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เข้าร่วมประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) เดือนมีนาคม 2566 ผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องประชุมกงไกรลาศ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยมีนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม เป็นประธานการประชุม
.. 2 3 4 5 6 ..
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 7321 ครั้ง