กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย
นายพล เชื้อทหาร
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย

ข้อมูลผู้บริหาร บุคลากร แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารทรัพยากรบุคคล การประเมินความเสี่ยง เจตจำนงสุจริต เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดฯ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ facebook หน่วยงาน มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 2566 การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2566

กลุ่ม
1 2 3 4 5 ..
24/3/2566
ตามที่ได้เกิดจุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่เกษตร เขตตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2566 และ ยังไม่สามารถควบคุมไฟได้จนถึงวันที่ 24 มีนาคม 2566 ไฟได้ลุกลามขยายพื้นที่เป็นวงกว้างคาดว่าพื้นที่รวมประมาณ 2,000 ไร่ นายพล เชื้อทหาร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ ส.ท.คมสันต์ เด่นสมบูรณ์ ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ สนง.ปภ.สุโขทัย ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับ นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีชัยศรี ไชยมณี หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช นายถวิล จำปาอิ่ม เกษตรอำเภอเมืองสุโขทัย ผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลเมืองเก่าและตำบล บ้านกล้วย ได้พยายามช่วยกันดับไฟ แต่ก็ไม่สามารถควบคุมไฟได้เนื่องจากมีลมแรง และฟางข้าวทับถมหนา สนง.ปภ.สุโขทัย จึงได้ประสานขอรถดับเพลิงจาก ทต.ทุ่งหลวง ทต.เมืองเก่า ทต.บ้านกล้วย และ อบต.บ้านป้อม มาช่วยดับไฟ จนถึงเวลา 12.30 น. จึงสามารถควบคุมไฟได้ ขณะนี้ไฟได้ดับสนิทแล้ว
24/3/2566
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอปพร. หลักสูตรจัดตั้ง ณ อบต.หนองกระดิ่ง อ คีรีมาศ
24/3/2566
วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายพล เชื้อทหาร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสุโขทัย ณ โรงเรียบ้านด่านลานหอยวิทยา โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน
24/3/2566
วันที่ 23 มีนาคม 2566 นายพล เชื้อทหาร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้สิบโทคมสันต์ เด่นสมบูรณ์ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ สนง.ปภ.สุโขทัย ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2566 ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก ณ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โดยมีนายสันต์ สร้อยแสง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก เป็นประธานการประเมินฯ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
1 2 3 4 5 ..
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 7319 ครั้ง