กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย

ข้อมูลผู้บริหาร

 

ผู้บริหาร สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย 
        นายพล  เชื้อทหาร   
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย

มือถือ : 089 968 7191
โทร : 055 612 415
โทรสาร : 055 616 239 
Email : stg.dpmsti@gmail.com
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย  ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย  ถนนนิกรเกษม ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000


นางสาวสุภัชชญา  ใจเพชร
ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย

มือถือ : 081 921 9044
โทร : 055 612 415
โทรสาร : 055 616 239
Email : stg.dpmsti@gmail.com
 
 (               -ว่าง-                )  
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ

มือถือ : 088 311 3601
โทร : 055 616 237
โทรสาร : 055 616 239
Email : ...............................................
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย  ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย  ถนนนิกรเกษม ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
 


 นางรัตติยา  เรืองนวล 
หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

มือถือ : 091 839 6313
โทร : 055 616 238
โทรสาร : 055 616 239
Email : pichayaink@outlook.com
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย  ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย  ถนนนิกรเกษม ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 นางกุลธิรัตน์  โตมอญ 
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ

มือถือ : 081 629 8088
โทร : 055 612 415
โทรสาร : 055 616 239
Email : stg.dpmsti @ gmail.com
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย  ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย  ถนนนิกรเกษม ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 867 ครั้ง