กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย
นายพล เชื้อทหาร
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย

ข้อมูลผู้บริหาร บุคลากร แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารทรัพยากรบุคคล การประเมินความเสี่ยง เจตจำนงสุจริต เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดฯ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ facebook หน่วยงาน มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 2566 การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 27 มีนาคม 2566 นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นางพร้อมจันทร์ ทีคะสุข รองนายกเหล่ากาชาด พร้อมด้วย นายพล เชื้อทหาร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย , เจ้าหน้าที่ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สนง.ปภ.จ.สุโขทัย นำสิ่งของสำรองจ่าย พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย ร่วมกับนายอำเภอสวรรคโลก ,สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,สนง.ประชาสัมพันธ์ ณ บ้านเลขที่ 67/1 ม.5 ต.คลองยาง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
วันที่ 27 มีนาคม 2566 นายพล เชื้อทหาร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายทศพล เกียรติศรีสิริ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ช2 และนายอดิศักดิ์ ตาทอง พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ERT) เจ้าหน้าที่ สนง.ปภ.จ.สุโขทัย เข้าร่วมเป็นวิทยากร/ครูฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) "หลักสูตรจัดตั้ง" ระหว่างวันที่ 27 - 31 มีนาคม 2566 ของ ศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด โดยมี นายมงคล พึ่งเพ็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด เป็นประธานเปิดโครงการอบรมฯ ณ อบต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายพล เชื้อทหาร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย และนางสาวสุภัชชญา ใจเพชร ผู้ช่วย หน.ปภ.จ.สุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ห้องประชุมกงไกรลาศ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายพล เชื้อทหาร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย และนางกุลธิรัตน์ โตมอญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Cisco Webex Meeitngs ณ ห้องประชุมกงไกรลาศ ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยมี พ.ต.อ.ชูศักดิ์ วัฒนโยธิน รอง.ผบก.ภ.จว.สุโขทัย เป็นประธานการประชุมฯ โดยมีผู้แทนตำรวจภูธรอำเภอสวรรคโลก สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย แขวงทางหลวงสุโขทัย แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และผู้แทนโรงเรียนบ้านหนองแหน เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ ข้อมูลกรณี รถทัวร์ทัศนศึกษานักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแหน อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย เกิดอุบัติเหตุตกลงข้างทาง
ตามที่ได้เกิดจุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่เกษตร เขตตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2566 และ ยังไม่สามารถควบคุมไฟได้จนถึงวันที่ 24 มีนาคม 2566 ไฟได้ลุกลามขยายพื้นที่เป็นวงกว้างคาดว่าพื้นที่รวมประมาณ 2,000 ไร่ นายพล เชื้อทหาร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ ส.ท.คมสันต์ เด่นสมบูรณ์ ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ สนง.ปภ.สุโขทัย ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับ นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีชัยศรี ไชยมณี หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช นายถวิล จำปาอิ่ม เกษตรอำเภอเมืองสุโขทัย ผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลเมืองเก่าและตำบล บ้านกล้วย ได้พยายามช่วยกันดับไฟ แต่ก็ไม่สามารถควบคุมไฟได้เนื่องจากมีลมแรง และฟางข้าวทับถมหนา สนง.ปภ.สุโขทัย จึงได้ประสานขอรถดับเพลิงจาก ทต.ทุ่งหลวง ทต.เมืองเก่า ทต.บ้านกล้วย และ อบต.บ้านป้อม มาช่วยดับไฟ จนถึงเวลา 12.30 น. จึงสามารถควบคุมไฟได้ ขณะนี้ไฟได้ดับสนิทแล้ว
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอปพร. หลักสูตรจัดตั้ง ณ อบต.หนองกระดิ่ง อ คีรีมาศ
สถานการณ์จ.สุโขทัย 2566
จังหวัดสุโขทัย รายงานสถานการณ์สาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยประจำวันที่ 3 ต.ค. 65
จังหวัดสุโขทัย รายงานสถานการณ์สาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยประจำวันที่ 2 ต.ค. 65
รายงานสถานการณ์สาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยประจำวันที่ 1 ต.ค. 65
จังหวัดสุโขทัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย ในจังหวัดสุโขทัย ประจำปี พ.ศ. 2565
จังหวัดสุโขทัย รายงานสถานการณ์อุทกภัย ปี พ.ศ 2565
แจ้งเตือนเน้นย้ำ การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์สาธารณภัย
ร้องเรียน/Q&A
ประกาศ งดเผา
2/2/2566
2/2/2566