กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) ปี 2566 จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยคณะทำงานฯ และประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด ยกเว้นพื่นที่ตามแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ณ ห้องประชุมศรีนคร ชั้น 3 ศาลากลางสุโขทัย โดยทางอำเภอได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meeting) ณ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ ในการนี้ นายพล เชื้อทหาร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย และนางสาวสุภัชชญา ใจเพชร ผู้ช่วย หน.ปภ.จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนมกราคม 2566) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ห้องประชุมศรีนคร ชั้น 3 ศาลากลางสุโขทัย ในการนี้ นายพล เชื้อทหาร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสุโขทัย (ก.ช.ภ.จ.สุโขทัย) ร่วมกับคณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ.สุโขทัย ครั้งที่ 3/2566 ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ณ ห้องประชุมกงไกรลาศ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ในการนี้ นายพล เชื้อทหาร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย และนางรัตติยา เรืองนวล หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางสุโขทัย ในการนี้ นายพล เชื้อทหาร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้มอบเกีรติบัตรให้แก่อำเภอ จำนวน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอศรีสำโรง และอำเภอทุ่งเสลี่ยม ซึ่งเป็นอำเภอที่มีผลการดำเนินงานป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนดีเด่น ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 วลา 13.30 น. นายดำรง มโนรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2566 เพื่อติดตามความกว้าหน้าของการขับเคลื่อนภารกิจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ และสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัยอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมพระมงคลพัฒนพิธาน ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ในการนี้ นายพล เชื้อทหาร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายพล เชื้อทหาร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย ได้เข้ามอบหมายให้ นางสาวกนกวรรณ เรืองฉาย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทรณ์ในเขตเทศบาลและเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมศรีสำโรง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
สถานการณ์จ.สุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย รายงานสถานการณ์สาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยประจำวันที่ 3 ต.ค. 65
จังหวัดสุโขทัย รายงานสถานการณ์สาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยประจำวันที่ 2 ต.ค. 65
รายงานสถานการณ์สาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยประจำวันที่ 1 ต.ค. 65
จังหวัดสุโขทัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย ในจังหวัดสุโขทัย ประจำปี พ.ศ. 2565
จังหวัดสุโขทัย รายงานสถานการณ์อุทกภัย ปี พ.ศ 2565
แจ้งเตือนเน้นย้ำ การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์สาธารณภัย
ร้องเรียน/Q&A
ประกาศ งดเผา
2/2/2566
2/2/2566