กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย
นายพล เชื้อทหาร
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย

ข้อมูลผู้บริหาร บุคลากร แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารทรัพยากรบุคคล การประเมินความเสี่ยง เจตจำนงสุจริต เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดฯ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ facebook หน่วยงาน มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 2566 การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2566

กลุ่ม

การประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสุโขทัย (ก.ช.ภ.จ.สุโขทัย) ร่วมกับคณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ.สุโขทัย ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสุโขทัย (ก.ช.ภ.จ.สุโขทัย) ร่วมกับคณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ.สุโขทัย ครั้งที่ 3/2566 ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ณ ห้องประชุมกงไกรลาศ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ในการนี้ นายพล เชื้อทหาร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย และนางรัตติยา เรืองนวล หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 7324 ครั้ง