กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย

ภาพกิจกรรม

ปี พ.ศ. 2565

ติดตามสถานการณ์อุทกภัย จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย ในจังหวัดสุโขทัย ประจำปี พ.ศ. 2565
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3575 ครั้ง